Verantwoordelikhede van die Finansiële Bestuursgroep:

Die effektiewe bestuur en aanwending van die gemeente se fondse deur die toepassing van gesonde finansiële bestuursbeginsels.

Om die Gemeenteraad, ander diensgroepe en gemeentelede deurentyd op hoogte te hou van die finansiële situasie van die gemeente.

Die nakoming van gesonde openbaarmakende rekeningkundige beginsels soos betroubaarheid, deursigtigheid, relevansie van bates, ekwiteit, en om vergelyking van inkomste en uitgawe te verseker.

Om die Gemeenteraad te adviseer m.b.t. die hantering van finansiële aangeleenthede.

Om ondersteuning aan ander diensgroepe te lewer t.o.v. die effektiewe bestuur van hul fondse.

Om alle dienslewering in navolging van die gemeente se visie met ‘n gesindheid van hoop en deernis te verrig.